Danh sách lớp 03ĐLT:

Cao Bá An Nguyễn Thị Nguyên Bình Dương Ngọc Châu
Nguyễn Đình Chương Trương Văn Cương Trần Đăng Cường
Đỗ Ngọc Danh Nguyễn Văn Dũng Phạm Đức Dũng
Võ Tấn Dũng Phạm Thanh Đạo Nguyễn Ngọc Đinh
Đặng Hữu Đống Lê Tấn Đức Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Hữu Giáp Nguyễn Văn Hà Hà Công Hải
Nguyễn Tấn Hòa Lương Xuân Hùng Võ Ngọc Hùng
Nguyễn Dương Vân Hưng Huỳnh Thúc Khoa Nguyễn Duy Lâm
Mai Xuân Lên Lê Văn Minh Đinh Văn Nhung
Nguyễn Thành Phong Nguyễn Minh Phú Nguyễn Đức Phúc
Phan Văn Phúc Phan Phụng Quang Lê Tự Sơn
Nguyễn Trí Tài Nguyễn Minh Tâm Phan Cảnh Tân
Đỗ Thach Phan Công Thống Võ Khánh Thoại
Trần Minh Thông Huỳnh Thanh Thuần Từ Anh Tiên
Nguyễn Hữu Toàn Mai Hồng Trạng Nguyễn Đăng Trình
Nguyễn Văn Trường Nguyễn Thanh Tuấn Đỗ Vinh
Huỳnh Quang Vinh Huỳnh Xuân